Fancy Space licenses other companies that produce Fancy Space product,using the "Fancy Space" brand.

FANCY SPACE  

Company :Shen Zhen Shi Fan Xi Zhuang Yuan You Xian Gong Si     Email :Mandya604@hotmail.com